27 January 2015

Largimet nga puna ne Keshillin e Qarkut GjirokasterLargimet nga puna që ka përfshirë edhe administraten e Qarkut te Gjirokastrës duket se janë bërë në shkelje të plotë të statusit të nënpunësit civil. Ky pretendim ngrihet nga nënpunësi I Këshillit të Qarkut të Gjirokastrës Krotstofor  Muka sipas të cilit janë shkurtuar rreth 70 % të vendeve të punës duke mos u zbatuar asnjë pikë nga legjislacioni I shtetit apo statusit të nënpunësit civil.
Po sipas tij krijimi I komisionit për zbatimin e reformës administrative nuk u zbatua por shkarkimet e punonjësve të administratëtës janë bërë  apriori nga kryetari I qarkut.Ligji nr. 152/2013, “Për Nëpunësin Civil” përcakton vendimin “Për statusin e nëpunësve dhe të punonjësve aktualë që përfitojnë statusin e nëpunësit civil apo dhe shkarkimet nga puna.Sipas këtij ligji të gjithë ata punonjësit të cilët nuk plotësojnë kriteret për të qenë nëpunës civilë, në këtë rast DAP-i njofton njësinë e menaxhimit të burimeve njerëzore të institucionit përkatës, të cilat vendosin përfundimin e marrëdhënies së punësimit për këta punonjës. Verifikimi për çdo nëpunës do të përfundojnë jo më vonë se 120 ditë nga data e hyrjes në fuqi të këtij vendimi. Nëpunësit civilë të cilët janë rekrutuar sipas procedurave konkurruese, parashikuar nga ligji nr. 8549, datë 11.11.1999, “Statusi i nëpunësit civil”, dhe që janë në periudhë prove, vazhdojnë periudhën e provës sipas afateve të përcaktuara në këtë ligj dhe më pas në përfundim të saj bëhet vlerësimi sipas ligjit të ri. Sipas ligjit për Nënpunësit Civil në bazë të nenit 8 të tij punonjësit e administratës publike mund të shkarkohen nga puna edhe nga ristrukturimi i insitucioneve dhe për këtë, qeveria duhet të paguajë një dëmshpërblim që varion nga një pagë mujore deri në tri paga, por kjo në varësi të vjetërsisë së punës.

No comments:

Post a Comment